04. August 2023

20:30
Jüchen, Schloss Dyck
Kon­zert

05. August 2023

20:30
Jüchen, Schloss Dyck
Kon­zert

06. August 2023

11:00
Höx­ter
Lan­des­gar­ten­schau

01. Sep­tem­ber 2023

Neuss, Nor­fer Gymnasium
Kon­zert

02. Sep­tem­ber 2023

Gum­mers­bach
Kon­zert

03. Sep­tem­ber 2023

Zül­pich, Burg Langendorf
Kon­zert

09. Sep­tem­ber 2023

Her­decke
Kon­zert, Wer­ner Richard – Dr. Carl Dör­ken Stiftung

15. Sep­tem­ber 2023

Köln
Schul­kon­zert

28. Sep­tem­ber 2023

Köln, Kath. Hochschule
Kon­zert

01. Okto­ber 2023

Dort­mund
Big Band Meeting

06. Okto­ber 2023

Ahaus, Stadt­hal­le
“20 Jahre Trans­ori­ent Orchestra”

13. Okto­ber 2023

Dort­mund, Domicil
“20 Jahre Trans­ori­ent Orchestra”

14. Okto­ber 2023

Essen, Kata­kom­ben Theater
“20 Jahre Trans­ori­ent Orchestra”

21. Okto­ber 2023

Frön­den­berg, Kulturschmiede
Kon­zert

28. Okto­ber 2023

Soest
Koope­ra­ti­on mit Chor “Köl­ner Kur­ren­de e.V.”: „Give Us Peace“ & „Sac­red Con­cert“ (Diri­gat Micha­el Reif)

29. Okto­ber 2023

16:00
Köln, Phil­har­mo­nie
Koope­ra­ti­on mit Chor “Köl­ner Kur­ren­de e.V.”: „Give Us Peace“ & „Sac­red Con­cert“ (Diri­gat Micha­el Reif)

01. Dezem­ber 2023

Dort­mund, Domicil
Preis­trä­ger­kon­zert Jugend Jazzt, Combo

13. Dezem­ber 2023

Köln, Bal­lo­ni Hallen
Jah­res­ab­schluss­kon­zert